Privacy Policy

Privacybeleid
Privacybeleid Animal Total Specialist

Handelsnaam Diertotaalspecialist.nl

https://diertotaalspecialist.nl

Over ons privacybeleid:

Diertotaalspecialist geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van Diertotaalspecialist. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/04/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacy contactpersoon, de contactgegevens vindt u aan het einde van ons privacybeleid.


Over de gegevensverwerking
Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan (of laten bewaren), welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.

Online winkelsoftware
Shopify

Onze webwinkel is ontwikkeld met Shopify software. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons ter beschikking stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons van (technische) ondersteuning te voorzien, zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Shopify is op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan ​​uit het toepassen van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over uw gebruik van de software, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen de eigen groep te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw gegevens kunnen in de Verenigde Staten worden verwerkt.web hosting
doorvoer

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af ​​van Transip. Transip verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Deze partij kan wel metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Transip heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Transip is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

doorvoer

Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van Transip. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Transip heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.Betalingsverwerkers
Mollie

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het Mollie platform. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Beoordelingen
WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het WebwinkelKeur platform. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur, ben je verplicht een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam ook op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om uw review toe te lichten. In het geval dat wij u uitnodigen om een ​​review achter te laten, delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens alleen om u uit te nodigen om een ​​review achter te laten. WebshopKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om voor de dienstverlening derden in te schakelen, waarvoor wij aan WebwinkelKeur toestemming hebben gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzending en logistiek
DHL

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van DHL. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.Facturatie en boekhouding
Snelle start

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Snelstart. We delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beveiligd verzonden en opgeslagen. Snelstart is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Snelstart gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen
Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens alleen ten behoeve van onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct gerelateerd is aan de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, dan vragen wij u hiervoor expliciete toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden worden allemaal geheim gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met als doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscale en strafrechtelijke onderzoeken

In voorkomende gevallen kan Diertotaalspecialist op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar wij zullen ons hiertegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit houdt in dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als u dit bij ons aangeeft, beschouwen wij dit ook als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben opgesteld.

Jou rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen wij uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij in principe alleen afschriften en kopieën van uw gegevens naar uw reeds bij ons bekende e-mailadres. Indien u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, bij een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle afschriften en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen hanteren.

Recht van toegang

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek daartoe doen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op rectificatie

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek daartoe doen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten beperken. U kunt een verzoek daartoe doen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet meer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten uitvoeren door een andere partij. U kunt een verzoek daartoe doen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons zijn verwerkt door andere verwerkers of derden. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet meer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en andere rechten

U heeft in dat geval het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Diertotaalspecialist. Als u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk staken in afwachting van de verwerking van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en de verwerking daarna definitief staken. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet zodanig dat dit recht van toepassing is. Als u van mening bent dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Koekjes
Cookies van derden

In het geval dat softwareoplossingen van derden gebruik maken van cookies, staat dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Indien het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens over u verwerken, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Contact details
Dieren Totaal Specialist

Handelsnaam Diertotaalspecialist.nl

+31638246597

Service@DiertotaalSpecialist.nl

De Nieuwe Erven 3, 5431 NV Cuijk, Nederland

Contactpersoon voor privacyzaken
-------------------------